Algemene voorwaarden Schonerstoken

Algemene voorwaarden Schonerstoken

 

Artikel 1: Algemeen
1.1 in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘klant’: De klant van filtersystemen of andere zaken en/of diensten geleverd door Schonerstoken.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant Schonerstoken.
1.3 Wanneer de klant een filtersysteem van Schonerstoken koopt, wordt door het aangaan van een koop of bestelovereenkomst ook mede door de acceptatie van de leveringsvoorwaarden getekend.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals deze algemene voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten met Schonerstoken worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden, waaronder montage partners die door Schonerstoken worden ingeschakeld.
1.5 Schonerstoken heeft ten aller tijden het recht deze algemene voorwaarde en de inhoud van de site van Schonerstoken te wijzigen. de wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overkomsten die na de wijzigingsdatum tot stand zijn gekomen.
1.6 Indien de algemene voorwaarden niet voorzien geldt het Nederlands recht.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten.
2.1 alle aanbiedingen gedaan door Schonerstoken zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke versgissing in het spel is. Schonerstoken behoudt zich ten aller tijden het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid en aanbiedingen kunnen per product en/of diensten verschillen.
2.2 De administratie van Schonerstoken geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Schonerstoken verstrekte opdrachten en gedane betalingen van de door de Schonerstoken verrichte leveringen en /of installatiewerkzaamheden. Schonerstoken erkent dat mailwisselingen als bewijs kan dienen. door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3. Prijzen, tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in euro’s en wanneer sprake is van omzet belasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, wordt de hoogte hiervan op de factuur vermeld. prijzen zijn exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 indien de klant in gebreke blijft, behoudt Schonerstoken het recht voor incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
3.3 bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Schonerstoken gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of verplichtingen op te schorten.
3.4 alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Schonerstoken totdat aan bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken en/of diensten volledig aan Schonerstoken zijn voldaan.
3.5 de geleverde goederen of diensten dienen door de klant bij (op)levering betaald te worden tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4. Leveringen en levertermijnen
4.1 De levertijd wordt bij de orderbevestiging mondeling of schriftelijk overeengekomen.
4.2 De door Schonerstoken opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Schonerstoken overschreven wordt, zal zij de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Wanneer de levertijd met meer dan 4 weken overschreden gaat worden dan heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst met Schonerstoken te ontbinden, door via e-mail, brief of bericht (mobiel) aan Schonerstoken te melden. De ontbinding van de overeenkomst is pas van kracht na ontvangstbevestiging van de ontbinding door Schonerstoken.
4.4 Voor opdrachten waar speciaal matwerk installaties en/of producten gemaakt en/of ingeregeld moeten worden is artikel 4.3 niet van toepassing.

Artikel 5. Risico en verhaalschade
5.1 Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde product is voor Schonerstoken. Op het moment van afleveren van het product gaat het risico van het product over op de klant.
5.2. Schonerstoken is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook, welke wordt veroorzaakt door installatiefouten van derden. Onder derden worden verstaan allen die niet door Schonerstoken aangesteld zijn om namens Schonerstoken de montage en/of installatie uit te voeren.

Artikel 6. klachten
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere ander klacht, zullen door Schonerstoken serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.
6.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken onder vermelding van het factuurnummer.
6.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Schonerstoken schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Schonerstoken de klant hiervan per brief of e-mail in kennis stellen. Schonerstoken heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Schonerstoken garandeert dat alle door haar geleverde goederen of filterinstallaties bij aflevering voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid qua betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de goederen. Garantieverlening gaat in werking na oplevering van een filterinstallatie of levering van goederen zoals in de koopovereenkomst overeengekomen.
7.2 Tenzij een garantiebewijs is afgegeven, waarin een andere termijn is vermeld, bedraagt de garantietermijn 24 maande na de datum, waarop de goederen aan de klant ter beschikking zijn gesteld. De aanspraak op garantie strekt nimmer verder dan de garantie die de fabrikant, leverancier of importeur aan Schonerstoken verstrekt.
7.3 Garantie betreft:
– bij defect of niet correct functioneren van een filter binnen de garantietermijn zal een nieuw onderdeel geleverd worden voor het defecte c.q. beschadigde onderdeel. Het defecte of beschadigde onderdeel dient altijd retour aangeboden te worden, zulks op straffe van het vervallen van recht of creditering van het geleverde onderdeel. In geval van storing van de hoogspanningunit zal (mogelijk) een gebruikt exemplaar uitgewisseld worden met een gebruikt maar gereviseerd ruil exemplaar. Het is mogelijk dat de ruilunit uiterlijke gebruiksporen bevat, elke ruilunit is door de fabrikant uitvoering gecontroleerd en correcte werking door de fabrikant gegarandeerd.
– kosteloze reparatie van de producten, ter plaatse of in eigen werkplaats, mits de aanvraag van de garantie op de garantiedatum van het oorspronkelijke product.
7.4 Aansprakelijkheid van de wederpartij jegens Schonerstoken vervalt indien:
– De goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden aangebracht of gebruikt.
– Gebruiksvoorschriften of installatievoorschriften niet in acht zijn genomen.
– Onvakkundige reparaties of reparaties door derden, of door de wederpartij zijn verricht.
– Veranderingen zijn aangebracht, dan wel productaanduidingen of andere nummers zijn verminkt of verwijderd.
– Sprake is van onzorgvuldig onderhoud en ernstige vervuiling welke door regelmatig onderhoud voorkomen had kunnen worden. Dit geldt ook voor aanslag op de elektrode veroorzaakt door vet in de rookgassen.
– Sprake is van een niet door Schonerstoken geleverd product, tenzij na overleg met de fabrikant de garantieaanspraak door Schonerstoken wordt overgenomen.
7.5 Op uitvoering van eventuele montage- en installatiewerkzaamheden door derden wordt geen garantie gegeven.
7.6 Indien op verzoek van de klant door Schonerstoken op het adres waar het filter gemonteerd is onderzoek moet worden gedaan, zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de klant, indien blijkt dat de door Schonerstoken geleverde goederen geen gebreken vertoonde of een verwijtbare oorzaak hebben bv. ernstig onderhoudsachterstand.

8. Persoonsgegevens
8.1 De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van de bestelling van de klant en niet aan derden ter beschikking of ter inzage worden gesteld, tenzij dit voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Schonerstoken zal in dat geval de klant hiervan op de hoogte stellen.
8.2 De klant kan ten aller tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van Schonerstoken. De klant is gerechtigd wijzigingen van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.
8.3 Op de bescherming persoonsgegevens is het privacy statement (AVG) van toepassing.

Voordelen

  • Maatschappelijk verantwoord stoken.
  • Onderhoudsvrij.
  • Wordt met de reguliere veegbeurt gereinigd.
  • Beïnvloedt de trek niet.

Schonerstoken V.O.F.

Langeraarseweg 64

2461 CL Ter aar

tel: +31 623801213

info@schonerstoken.nl

K.v.K.: 71663134

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk te geven. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten